Лидерство: Стилове на Управление

В управлението на едно предприятие съществуват множество видове управленски стилове, но има три, които според мениджмънта се приемат за главни. Те са авторитарен, демократичен и либерален. 

Останалите са подвидове на основните и се различават по това, че всеки един от тях набляга повече на отделен приоритет на основния стил. Главните се диференцират едни от други най – вече по отношението на управителя към персонала, начина на разпределяне на задачите, правото на изразяване на мнение и реализиране на идеи за фирмата от служителите, методите за вземане на управленски решения, и много други характеристики. 

Различните стилове са подходящи в различни ситуации, но има ли един универсален, който е най – приложим за управлението на повечето видове предприятия?  

leadership

Авторитарният управленски стил

Първият управленски стил, който се е появил първи и в исторически план, е авторитарният. Той също така е смятан и за най – строгия от трите, тъй като при него най – вече се разчита на йерархията и самото управление се случва като началниците спускат задачи към мениджърите, които съответно ги предават на работниците и по този начин комуникацията във фирмата е еднопосочна. 

Чрез този начин на управление, служителите са третирани като роботи, които само и единствено изпълняват възложените им задачи без да имат право да изразяват лично мнение. Друг ограничаващ фактор, е че когато един управител практикува този стил, той налага строго определени граници, в които персоналът му може да се разполага, и ако някой си позволи да ги прекрачи, то следователно неговото поведение ще бъде наказано със санкции.

Leadership

От своя страна, днес управителите ценят повече креативността, независимостта и умението за предлагане и реализиране на идеи с цел развитието на предприятието, повече от чистия труд  и стандартното изпълнение на задачи. Не може да се отрече, обаче, че при авторитарния стил на управление са много високи нивата на ефективност, тъй като се работи бързо и стегнато, което отново се свързва с поставянето на граници за свободата на служителите, заради, които не се допускат своеволия, а те съответно да пречат на продуктивността. 

Освен това чрез този стил на управление по-лесно се работи с по – ниско квалифицирани работници и с по – голяма лекота се управляват големи групи служители. Също така един от главните позитиви, заради, които някои хора все още предпочитат този стил, е че при него времето за вземане на управленски решения се съкращава до минимум, защото правото да решава за предприятието има само управителят. Въпреки това, този стил не се препоръчва, ако той иска да бъде приеман като лидер, а не само като началник, който дава указания и раздава задачи, тъй като чрез липсата на свобода, машинното следване на правила и изпълнение на задължения, потискането на креативното мислене и зоркото следене на работата, се убива мотивацията на служителите и желанието им да дават всичко от себе си за просперитета на предприятието. Това води до загуба на персонал и текучество, защото почти никой не би искал да работи при такива условия, освен ниско квалифицираните работници, чиято единствена кариерна цел продължава да бъде осигуряването на прехрана. 

leadership

Либерален стил на управление

 

Вторият от основните управленски стилове е либералният. Той е пълна противоположност на авторитарния, защото при него вместо да се установява пълен контрол над служителите, се позволява безгранична свобода. Тук на персонала му е позволено да взема самостоятелни решения и да въвежда различни инициативи и идеи. Ролята на управителя е много по – малка отколкото при авторитарния стил, защото при либералния те отново имат като задължение да поставят задачи, чрез чието изпълнение да се постигнат целите на фирмата, но не следят толкова изкъсо самия процес, а само проверяват дали възложената работа е свършена. При либералния стил няма толкова силно изразена йерархия, защото на всеки му е разрешено да взема самостоятелни решения и това не е право единствено и само на управителя. 

Тук удовлетворението от работата е много високо, но въпреки това този управленски стил също не е препоръчителен. От една страна, той е много подходящ за развитие на творческия потенциал в служителителите и мотивирането им да работят, но от друга, той е крайно непрактичен от гледна точка на управителя. Прекалената свобода и позволяване на своеволия води до липса на дисциплина и организация. В този случай управителят отново не се проявява като лидер, защото когато почти всичко е позволено, той губи така необходимия си авторитет пред персонала си и се превръща в непосилна задача да наложи нужния контрол и да спечели уважението на работниците в неговото предприятие.

Демократичен стил на управление

След като нито един от първите два стила не е препоръчителен за масово практикуване, а само да се прилагат отделни елементи от тях, то тогава е нормално човек да си зададе въпроса, дали има нещо като златна среда, която да комбинира свобода за работниците и възможността за управителя да налага контрол? Да, има. Тук своята позиция заема третият от главните управленски стилове – демократичният

Той обединява най – доброто от двата свята, като от една страна дава възможност на персонала да развива своето креативно и критично мислене, защото им позволява да дават свои идеи и предложения, но същевременно не се отрича от управленската функция на началника, тъй като решенията за въвеждане на идеи или извършване на промени, не могат да се случват без негово съгласие. Всяко едно решение, което се взема, влиза в сила само след одобрението на целия колектив и всички имат роля във фирмата, която не се ограничава само до поста им и изпълнението на конкретно възложените им задачи. При този стил методът на поставяне на задължения е подобен на либералния, тъй като отново управителят дава задачи на съответните хора и макар, че не следи зорко процеса по изпълнението им, гледа изкъсо на крайния резултат, но разлика все пак има, защото при либералния стил, резултатът само се очаква. Единственият минус, по който този стил отстъпва, е че вземането на решения отнема значително по – дълго време, тъй като се изисква съгласието на всички, а не само на управителя, както е при авторитарния стил.

strike

По всички други показатели, обаче, именно демократичният метод на управление е най – подходящ за практикуване в по-голямата част от предприятията. Той води до постигане на желаните резултати чрез свобода на мисленето, комбинирана с наличие на организация и наложена дисциплина. Този стил позволява на служителите да растат и да се развиват, както и да покажат своя потенциал и да разкрият на какво са способни, без да имат правото да си позволяват своеволия, с които рискуват да повлияят негативно на бизнеса. Управленецът, от своя страна, се проявява като истински лидер, защото изгражда, дори може да се нарекат,  и по този начин те му имат доверие и са готови да направят много за просперитета на фирмата, но въпреки това, той има и авторитет пред тях, което му дава правото да налага необходимото количество контрол, за да не изпуска управлението от ръцете си. Това важи и при вземането на решения, тъй като, въпреки че целият колектив участва в процеса, защото е важно да се разгледат различните гледни точки, управителят е този, който има задължението да вземе финалното решение.

leadership

Заключение

Като обобщение по темата може да се каже, че нито един от трите основни стила на управление не е перфектен и всеки има своите слабости. Въпреки това, ако не можете да решите по какъв начин да управлявате персонала си и да подхождате към вземането на решения за бизнеса си, най – добрият подход от трите, който бихте могли да предприемете е демократичният. 

Когато управлявате по този начин, ще успеете да задържите мотивацията и желанието за работа на служителите си, тъй като, давайки им поле за изява, вие автоматично повишавате тяхната удовлетвореност. Това и уменията ви, все пак да упражнявате контрол доколкото е необходимо, ще ви постави в позицията на истински лидер. 

Дори добрите лидери имат нужда от помощ! Ако ви трябва съдействие с , непременно се свържете с нас за безплатна консултация!

    Author avatar
    Вектори Дизайн
    Администратор в Vectory Company
    Нашият сайт използва "Бисквитки (Cookies)"
    Call Now Button