Skip links

Политика за Поверителност

Информация за администратора на лични данни:

Адресът на нашия сайт: https://vectory.bg. 

Вектори Дизайн ЕООД, е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 206311992, със седалище и адрес на управление: гр. София, Тел: +359 89 983 8578; e-mail: vectory.bg@gmail.com

Ние обработваме Вашите лични данни на следните основания:

Изрично съгласие от Вас – целта се посочва за всеки конкретен случай;

В следващите параграфи ще намерите информация относно обработването на личните Ви данни в зависимост от основанието, на което ги обработваме.

1. СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Личните данни са информация, която служи за твоята идентификация, т.е. име, телефонен номер, електронен или пощенски адрес. vectory.bg не събира лични данни от теб, освен ако ти не ги предоставиш в специални случаи, например когато поръчваш продукти или се записваш за получаване на съобщения с рекламна цел. С предоставянето на личните си данни, ти се съгласяваш да получаваш съобщения по e-mail относно текущи търговски предложения, промоции, новини и организирането на събития и кампании с маркетингова цел.

1.1 СЛЕД ВАШЕ СЪГЛАСИЕ

Ние обработваме Вашите лични данни на това основание само след изрично, недвусмислено и доброволно съгласие от Ваша страна. Ние няма да предвиждаме каквито и да е неблагоприятни последици за Вас, ако откажете обработването на личните данни.

Съгласието е отделно основание за обработване на личните ви данни и целта на обработката е посочена в него, и не се покрива с целите, изброени в тази политика. Ако ни дадете съответното съгласие и до неговото оттегляне или прекратяване на всякакви договорни отношения с Вас изготвяме подходящи за вас предложения за продукти/услуги.

На това основание обработваме само данните, за които сте ни дали изричното си съгласие. Конкретните данни се определят за всеки индивидуален случай. Обикновено данните включват:

 • Имейл
 • Телефон
 • Имена

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни за някой или всички начини, описани по-горе, ние няма да използваме личните Ви данни и информация за определените по-горе цели.

2. ИЗПОЛЗВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

vectory.bg използва личните ти данни единствено за целите на техническото управление на сайта, за да ти предостави достъп до специална информация или за обща комуникация с теб. 

vectory.bg няма да продава твоите лични данни на трети страни, нито ще ги търгува някъде другаде. Служителите на vectory.bg са длъжни да опазват поверителността на твоите данни и да спазват споразумение за конфиденциалност.

2.1 ОБРАБОТКА НА АНОНИМИЗИРАНИ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние обработваме Вашите данни за статически цели, това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.

2.2 АВТОМАТИЧНО ЗАПИСВАНА ИНФОРМАЦИЯ

Когато осъществяваш достъп до Интернет сайта на vectory.bg, автоматично (не като част от регистрацията) се записват някои общи не лични данни (използван Интернет браузър, брой посещения, средно прекарано време в сайта, разгледани страници). 

Тази информация се използва, за да преценим колко е привлекателен нашият сайт и да подобрим съдържанието и функционалността му. Твоите данни не се обработват повече, нито се предават на трети страни.

2.3 “БИСКВИТКИ”

“Бисквитките” (cookies) са малки файлове, които се съхраняват временно на твоя твърд (hard) диск и позволяват на сайта ни да разпознае компютъра ти следващия път, когато посетиш Интернет страницата на vectory.bg. vectory.bg използва “бисквитки” единствено, за да събира информация относно ползването на нашия сайт.

2.4 СИГУРНОСТ

vectory.bg отдава голямо значение на осигуряването на сигурността на личните ти данни. Твоите данни се защитават съвестно от загуба, унищожение, изопачаване/фалшификация, манипулация и неправомерен достъп или неправомерно разкриване.

2.5 НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА

vectory.bg съветва всички родители и настойници да обучават децата си на безопасност и отговорност при предоставяне на лични данни в Интернет. Непълнолетните не трябва да предават лични данни на сайта на vectory.bg без разрешението на своите родители или настойници. vectory.bg никога няма да събира лични данни, ако знае, че са на непълнолетни лица, нито ще ги използва по някакъв начин или разкрива на трети страни без разрешение.

2.6 ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ ИНТЕРНЕТ САЙТОВЕ

Това изявление за защитата на поверителността се отнася за сайта, vectory.bg. Под-страниците в този сайт могат да съдържат връзки към други доставчици, които не прилагат изявлението за защита на поверителността. Когато напускаш сайта на vectory.bg, моля, потърси и прочети изявлението за поверителност на всеки сайт, който събира лична информация.

3.КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

4. ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Всеки Потребител на сайта се ползва с всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз. Всеки Потребител има право на:

 • Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);
 • Достъп до собствените си лични данни;
 • Коригиране (ако данните са неточни);
 • Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
 • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
 • Преносимост на личните данни между отделните администратори;
 • Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
 • Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

Потребителят може да поиска изтриване, ако е налице едно от следните условия:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Потребителят оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Потребителят данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;
 • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.

Потребителят има право да ограничи обработването на своите лични данни от страна на администратора, когато:

 • Оспори точността на личните данни.. В този случай ограничаването на обработването е за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
 • Обработването е неправомерно, но Потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • Възразява срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на Потребителя.

4.1 ПРАВО НА ПРЕНОСИМОСТ

Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. 

Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

4.2 ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ

Потребителите имат право да възразят пред администратора срещу обработването на личните им данни. Администраторът на лични данни е длъжен да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. 

При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването следва да се прекрати незабавно.

4.3 ЖАЛБА ДО НАДЗОРНИЯ ОРГАН

Всеки Потребител има право да подаде жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните му данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.

5. УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ

Всички промени на нашата политика за защита на личните данни ще бъдат оповестени в изявлението за поверителност, на главната страница и на други места, които сметнем за подходящи.

6. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ С ЦЕЛ ПАЗАРУВАНЕ ПРЕЗ ОНЛАЙН МАГАЗИНА

На нашия уебсайт можеш да пазаруваш онлайн. Може да използваш тази услуга с или без регистрация. Данните, предоставени и в двата случая, ще бъдат използвани само и единствено с цел осъществяване дейността по поръчката. 

Допълнително имаш възможност да се абонираш за нашия бюлетин, като недаването на съгласие за това по никакъв начин не пречи да станете клиент на нашия онлайн магазин.

Моля, преди да се регистрираш, да се запознаеш в подробности с това кои сме ние и какви са целите и сроковете, за които се обработват личните ти данни.

При обработването на лични данни Вектори Дизайн ЕООД спазва законовата и подзаконовата нормативна уредба, приложима в България във връзка със защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“).

7. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР:

С натискането на бутон „Регистрация“ или “Купи” , ти извършваш електронно изявление, с което сключваш договор с Вектори Дизайн ЕООД. при тези Условия и се задължаваш да ги спазваш. Преди натискането на бутона „Поръчка“ имаш възможност да прегледаш и редактираш посочената от теб информация. 

Ти приемаш, че електронните изявления към Вектори Дизайн ЕООД и електронните изявления от Вектори Дизайн ЕООД към теб се считат за подписани с обикновен електронен подпис съобразно чл. 3, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 910/2014, със силата на саморъчен подпис.

С даване на своето съгласие за регистрация и завършване на поръчка се съгласяваш Вектори Дизайн ЕООД, ЕИК: BG206311992 , ж.к. Гео Милев, бул. Шипченски Проход 18, бл. А, ет. 3, да използва предоставените от теб лични данни – електронна поща, име, фамилия, адрес (държава, град/село, пощенски код), телефон. В случай че искаш фактура, трябва да дадеш изрично съгласие Вектори Дизайн ЕООД да използва необходимите за издаването ѝ данни.

Като допълнение Вектори Дизайн ЕООД съхранява информация за извършването на регистрацията и съгласяването с Условията (дата, час и IP адрес)., както и поддържа лог на факта на изпращане на изявлението (без неговото съдържание) за период от 1 /една/ година. Логът съдържа дата на изявлението, име и имейл адрес на подателя, както и идентификация на получателя. 

При обработката на личните ти данни няма да бъдеш обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

Вектори Дизайн ЕООД защитава личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни.

За да защити личните данни на Потребителя, Вектори Дизайн ЕООД ще изпрати личните данни еднократно на електронен адрес, въведен от Потребителя по време на поръчката.

Потребителят може да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Потребителя, освен ако последния не изрази несъгласието си за това.

Потребителят се съгласява, че Вектори Дизайн ЕООД има право да изпраща на Потребителя по всяко време електронни бюлетини, предложения за покупки на продукти, промоции и пр. посредством електронни съобщения.

Вектори Дизайн ЕООД има право да събира, съхранява и обработва данни за постъпките на Потребителя по време на използването на vectory.bg.

Вектори Дизайн ЕООД има право да поиска от Потребителя да се легитимира по всяко време и да удостовери данните, въведени от Потребителя във формата за онлайн поръчка на vectory.bg.

7.1 УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ

Всички промени на нашата политика за защита на личните данни ще бъдат оповестявани в изявлението за поверителност, на главната страница и на други места, каквито сметнем за подходящи.

Explore
Drag